Nghệ An: Sẽ thu hồi hơn 10.000ha đất của các Công ty nông lâm nghiệp

21/06/2018 | 13:11:34

Theo phương án tổng thể về sắp xếp, chuyển đổi và phương án sử dụng đất của các Công ty nông lâm nghiệp lập được các Sở, ngành thẩm định thì tổng diện tích đất dự kiến trả về cho các địa phương quản lý, sử dụng khoảng 10.090,24 ha. Đây là một nội dung quan trong về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị.

Được biết, đến nay tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành việc cắm mốc ranh giới đất của các Công ty nông lâm nghiệp và thực hiện đo đạc bản đồ địa chính đất đai cho 11/12 Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh làm cơ sở cho các đơn vị có số liệu về diện tích, loại đất để lập phương án sử dụng đất, trả đất về cho địa phương quản lý (riêng Công ty lâm nghiệp Quỳnh Lưu do sát nhập vào BQL rừng phòng hộ nên chưa thực hiện việc cắm mốc và đo đạc bản đồ địa chính). Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã thành lập các tổ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu việc đo đạc bản đồ địa chính cho 10/11 Công ty nông, lâm trường.

Người dân xã Châu Bình kéo vào phá rừng tập thể của Lâm trường Cô Ba vì cho rằng đơn vị này “ôm” quá nhiều đất trong khi người dân thiếu đất sản xuất

Cụ thế, đã xác định ranh giới trên thực địa: 2.175,44 km; Cắm mốc ranh giới trên thực địa: 4.036 mốc; Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 với tổng diện tích đất là: 52.104,07 ha; Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000 (biên tập lại từ đo đạc chỉnh lý bản đồ tỷ lệ 1.2000) được 13.768,6 ha.

Hiện, Sở TN&MT Nghệ An đang chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh tổ chức việc đo đạc bản đồ đối với quỹ đất mà các công ty nông lâm nghiệp trả về địa phương để lập hồ sơ trình UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất với tổng diện tích đã đo đạc là 10.842,34 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ trì tổ chức thẩm định Phương án sử dụng đất cho 11/11 Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi thẩm định, các Công ty hoàn chỉnh lại phương án sử dụng đất theo ý kiến góp ý của các Sở, ngành liên quan và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp vào Đề án sắp xếp, chuyển đổi của các Công ty nông lâm nghiệp để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định, bao gồm: Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Tương Dương, Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Con Cuông, Công ty TNHH 1 TV lâm nghiệp Đô Lương; Công ty TNHH Nông nghiệp 3-2, Công ty TNHH An Ngãi, Công ty TNHH 1 TV cà phê Cao su Nghệ An, Công ty TNHH 1 TV Nông lâm nghiệp Sông Hiếu. Hiện tại, Sở đang rà soát, thẩm tra lại hồ sơ của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành để chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Được biết, theo phương án tổng thể về sắp xếp, chuyển đổi của các công ty nông lâm nghiệp được Chính phủ phê duyệt thì dự kiến diện tích quỹ đất của các công ty nông lâm nghiệp chuyển trả về địa phương để UBND tỉnh thu hồi khoảng 8.107,24 ha. Tuy nhiên, theo phương án sử dụng đất của các Công ty lập được các Sở, ngành thẩm định thì tổng diện tích đất dự kiến trả về cho các địa phương quản lý, sử dụng khoảng 10.090,24 ha; trong đó: Công ty lâm nghiệp Tương Dương 132,58 ha; Công ty lâm nghiệp Con Cuông 209,81 ha; Công ty lâm nghiệp Đô Lương 1.413,6 ha; Công ty nông nghiệp 1/5 diện tích 210,5 ha; Công ty nông nghiệp 3/2 diện tích 121,2 ha; Công ty lâm nông nghiệp Sông Hiếu 4.304,82 ha; Công ty nông nghiệp An Ngãi 205,0 ha; Công ty nông nghiệp Xuân Thành 35 ha; Công ty nông nghiệp Sông Con 148,79 ha; Công ty ĐTPT chè Nghệ An 2.988,67 ha và Công ty TNHH 1 TV Cà phê cao su Nghệ An 317,17 ha.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh thực hiện việc đo đạc, lập trích lục bản đồ địa chính đối với quỹ đất dự kiến thu hồi để bàn giao cho địa phương quản lý với tổng diện tích đất là 10.842,34 ha. Trong đó: Diện tích đất đã hoàn thành việc ký giáp ranh, mốc giới giữa công ty, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan (đủ điều kiện trình UBND tỉnh thu hồi đất) là: 7.543,74 ha; Diện tích đất đã đo đạc nhưng chưa hoàn thành hồ sơ (đang thực hiện ký giáp ranh, mốc giới giữa công ty, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan) là: 3.298,6 ha; Diện tích đất chưa đo đạc là 148,79 ha, nằm trên địa bàn 02 xã thuộc huyện Tân Kỳ do Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Con quản lý.

Sau khi có kết quả đo đạc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty nông lâm nghiệp còn lại lập các hồ sơ, thủ tục trả đất để Sở tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất để giao cho các huyện quản lý, sử dụng của 09 Công ty nông lâm nghiệp với tổng diện tích là 7.543,74 ha; bao gồm: Công ty lâm nghiệp Tương Dương tại huyện Tương Dương: 132,56 ha; Công ty lâm nghiệp Con Cuông tại huyện Con Cuông: 209,81 ha; Công ty lâm nghiệp Đô Lương tại huyện Đô Lương: 1.387,58 ha; Công ty nông nghiệp nghiệp 3/2 tại huyện Quỳ Hợp: 121,17 ha, Công ty TNHH 1 TV 1/5 Nghệ An tại huyện Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa: diện tích là 215,14 ha; Công ty nông nghiệp An Ngãi tại huyện Tân Kỳ với diện tích 197,07 ha đất, Công ty TNHH Nông nghiệp Xuân Thành: diện tích 229,87 ha, Công ty TNHH MTV cà phê – cao su Nghệ An: diện tích 73,44 ha, Công ty TNHH 1TV ĐT và PT Chè Nghệ An diện tích 3.151,35 ha và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sông Hiếu 1.825,75 ha.

Sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất của các công ty nông lâm nghiệp; để sớm đưa quỹ đất này vào sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân miền núi có đất sản xuất, ổn định cuộc sống; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn gửi UBND các huyện, thị xã có liên quan để tổ chức thực hiện việc lập phương án sử dụng đất làm cơ sở giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời xử lý, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giao đất, giao rừng cho nhân dân đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh thu hồi bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó, Nghệ An có 11/12 công ty nông, lâm nghiệp phải thực hiện việc sắp xếp. Trong đó, sẽ duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với 04; cổ phần hóa đối với 03 công ty; góp nguyên trạng tài sản, tài chính, lao động, đất đai để thành lập công ty TNHH 02 TV trở lên đối với 03 công ty TNHH MTV Nông nghiệp: 1/5 Nghệ An, Xuân Thành, An Ngãi; chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu và sáp nhập với Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu. Tính đến ngày 18/6/2018, UBND tỉnh đã hoàn tất việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới 05 công ty lâm nghiệp.

 

Theo Đình Tiệp ( Báo Tài Nguyên và Môi Trường )

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top