Ban hành Danh mục 178 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

16/08/2022 | 09:29:20

Tại Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 12/8, UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 178 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Cụ thể, có 133 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã.

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh gồm: Lĩnh vực người có công 36 TTHC; lĩnh vực bảo trợ xã hội 13 TTHC; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 25 TTHC, lĩnh vực lao động 8 TTHC, lĩnh vực tiền lương 2 TTHC, lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài 10 TTHC, lĩnh vực việc làm 15 TTHC, lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động 6 TTHC, lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em 2 TTHC, lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội 8 TTHC, lĩnh vực tổ chức cán bộ 1 TTHC, lĩnh vực thi đua ngành Nội vụ 2 TTHC, lĩnh vực tổ chức bộ máy ngành Nội vụ 3 TTHC, thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của các chủ đầu tư dự án 1 TTHC.

Có 15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, gồm: Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công; Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm; Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm; Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở; Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật; Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật; Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng; Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện; Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em; Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em; Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em; Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Quyết định cũng quy định cụ thể về địa điểm nộp hồ sơ, thời gian giải quyết các TTHC và phí, lệ phí. Trong số 178 TTHC được công bố tại Quyết định này, có 2 TTHC: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập) phải nộp lệ phí 1.200.000 đồng.

Đối với TTHC Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập): Nếu trong trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thì phải nộp phí 1.200.000 đồng; trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thì phải nộp phí 500.000 đồng.

Ngoài hai TTHC nêu trên (TTHC số 113 và 114 trong Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 2373/QĐ-UBND) những TTHC còn lại trong Danh mục không phải nộp phí, lệ phí.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 26/9/2019; Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 17/02/2021; Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 24/5/2021; Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 16/9/2021; Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 16/9/2021; Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 26/10/2021.

Theo nghean.gov.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top