Nghệ An: Tăng cường giám sát, xử lý các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

27/01/2023 | 09:21:23

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 476/UBND–NC ngày 19/1/2023 về việc xử lý các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số giải pháp theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn tại một trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An nhận được Công văn số 5974/BXD-GĐ ngày 29/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (sao gửi công văn kèm theo), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số giải pháp theo đề nghị của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

Đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật số 27/2001/QH10 có hiệu lực:

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 có hiệu lực, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy bổ sung, tăng cường đã được Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công an hướng dẫn tại Văn bản số 1684/C01-P4 ngày 21/7/2021 để tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi các giải pháp xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (nếu có).

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện theo nhiệm vụ đã được phân công tại mục IV- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình cam kết thực hiện việc khắc phục các tồn tại, quá trình khắc phục cần đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan; kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và thông báo các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu, công năng công trình, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp với quy định hiện hành.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, sở, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nhà ở, chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị để từng bước đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng sau thời điểm Luật số 27/2001/QH10 có hiệu lực:

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời yêu cầu các chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức thực hiện việc khắc phục các tồn tại theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình trong quá trình khai thác sử dụng.

Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện phối hợp với Công an tỉnh rà soát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các trường hợp công trình có tồn tại, vi phạm đến trật tự xây dựng. Trường hợp cần thiết, báo cáo UBND tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh để được xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện theo thẩm quyền thẩm định thiết kế tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Trường hợp công trình chuyển đổi công năng thì phải thực hiện việc điều chỉnh thiết kế xây dựng, thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các pháp luật có liên quan; yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc bảo trì công trình, bảo trì hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định, đặc biệt đối với các công trình đã đưa vào khai thác sử dụng lâu năm nhằm đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn vận hành và an toàn phòng, chống cháy, nổ cho công trình.

Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn những nội dung mới tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định.

Yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc.

Theo Quang Hợp/baoxaydung.com.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top