Nghệ An: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi

16/01/2023 | 15:32:07

Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) mà UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành, có nhiều nội dung trọng tâm cần lấy kiến nhân dân…

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

Nội dung lấy ý kiến nhân dân, bao gồm: Toàn bộ dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). (Ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức. Đồng thời, yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Triển khai tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân với các hình thức phù hợp, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý kiến; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến tham gia của nhân dân.

Về nội dung lấy ý kiến, gồm: Toàn bộ dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức: Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm; thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp huyện do cơ quan có trách nhiệm tổ chức; góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trang thông tin điện tử của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng lấy ý kiến gồm: HĐND, UBND các cấp; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đoàn đại biểu Quốc hội; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ chức xã hội chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác cùng các doanh nghiệp, trường đại học và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại bản kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ đối với dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, xây dựng báo cáo đúng nội dung, thời gian quy định.

HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa phương đến từng xã, phường, thị trấn; phổ biến dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) qua phương tiện thông tin như đài, báo, phát thanh, truyền hình hoặc tiến hành hội nghị, hội thảo theo từng xã, phường, thị trấn hoặc khu vực tại địa phương để các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong địa bàn huyện, thành phố, thị xã tiếp cận nội dung dự thảo và tham gia ý kiến; bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện việc lấy kiến. Đồng thời, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian quy định.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Dự án Luật đất đai (sửa đổi) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch.

Trong Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh trong việc tổ chức và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của các sở, ngành; HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo kết quả tham gia ý kiến của toàn tỉnh, gửi UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn yêu cầu./.

Theo Hồng Quang/ tamnhin.trithuccuocsong.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top