Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 15

03/05/2018 | 12:33:47

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại thị xã Kỳ Anh, huyện Lộc Hà và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy Ban thường vụ cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra cấp uỷ các địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên được quan tâm; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm được xây dựng kịp thời; chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ uỷ ban kiểm tra các cấp.

Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giảm sát có chuyển biến tiến bộ; nhiệm vụ giám sát được chú trọng; một số đơn vị đã quan tâm kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm túc nhiều trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị.

Tuy vậy, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cấp uỷ viên các cấp về công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số đơn vị có thời điểm không hoàn thành kế hoạch. Chất lượng, hiệu quả, quy trình, thủ tục, hồ sơ một số cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng chưa đạt yêu cằu.

Tại thị xã Kỳ Anh: Chưa tập trung kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có trường hợp chưa nghiêm túc; một số trường hợp chưa kịp thời, chưa đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể.

Tại huyện Lộc Hà: Việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng chưa toàn diện; có vụ việc kết luận, chỉ đạo xử lý trách nhiệm tổ chức Đảng, đảng viên chưa tương xứng giữa các cấp; thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm một số trường hợp chưa đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền, đoàn thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chưa quan tâm đầy đủ đến việc sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; chưa thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời một số tổ chức Đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức Đảng nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, có kế hoạch cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã thảo luận, thống nhất ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 và triển khai một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).

H.X

Nguồn tin: Baohatinh.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top