Yên Thành cách chức 6 cán bộ do vi phạm kỷ luật

16/08/2019 | 09:19:31

Từ đầu năm đến nay, thông qua kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 19 đảng viên, trong đó cách chức 6 người, cảnh cáo 3 người, khiển trách 10 người.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thành rà soát các chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy 2 cấp ở Yên Thành tăng cường trên cơ sở kế hoạch được xây dựng hàng năm, vừa mang tính bao quát toàn diện các lĩnh vực, vừa có trọng tâm, trọng điểm các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ sai phạm.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đã tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 28/7/2017 của Huyện ủy về xử lý xây dựng nhà trái phép trên đất lâm, nông nghiệp tại 4 xã; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý đất công tại 2 xã; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại 8 cơ quan, đơn vị và địa phương…

Cũng từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp ở Yên Thành đã tiến hành kiểm tra, giám sát hơn 400 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên liên quan đến việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; ý thức chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình, thực hiện tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Một trong số trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp ở huyện Yên Thành thời điểm năm 2016. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp cũng chủ động, kịp thời vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả kiểm tra 36 tổ chức đảng, có 18 tổ chức được kết luận có vi phạm, chiếm 50% tổng số tổ chức được kiểm tra. Nội dung vi phạm về vai trò lãnh đạo và chấp hành nghị quyết, chỉ thị các cấp ủy cấp trên và cấp mình, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Riêng kiểm tra đảng viên, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp kiểm tra 123 đảng viên; trong đó kết luận có 38 đảng viên có vi phạm, chiếm 30,9% tổng số đảng viên được kiểm tra. Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phẩm chất đạo đức, lối sống; nguyên tắc tập trung dân chủ; mất đoàn kết nội bộ, đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Ủy ban kiểm tra 2 cấp cũng tiến hành giám sát 104 tổ chức; thông qua giám sát đã phát hiện 6 tổ chức có dấu hiệu vi phạm chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Gắn với kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh và ngăn ngừa sai phạm; cấp ủy các cấp ở Yên Thành cũng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp phải thi hành kỷ luật, đúng người, đúng chức danh.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 19 đảng viên; trong đó cách chức 6 người; cảnh cáo 3 người; khiển trách 10 người.

 

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top