Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 –2026 đến nay

12/10/2023 | 08:01:28

Chiều 10/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 –2026 đến nay.

Về phía Đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát.

Về phía UBND tỉnh có đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Cơ bản ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có thẩm quyền giải quyết, trả lời

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, qua đường dây điện thoại trực tuyến tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 630 kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời cử tri.

Đ/c Nguyễn Thị Mai Thương – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay

Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các mặt của đời sống kinh tế – xã hội trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND các cấp, các Sở, ngành cấp tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh; xử lý nhà tập thể cũ; ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, khối, bản…

Đ/c Phạm Thành Chung – Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh trình bày dự thảo kết quả giám sát chuyên đề

Qua giám sát cho thấy UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sau khi có Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phân loại, tham mưu phân công, chỉ đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp giải quyết, trả lời cử tri và tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri để báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định…

Trong quá trình giải quyết, các đơn vị đã quan tâm kiểm tra, xác minh nội dung cử tri phản ánh, đối thoại với người có kiến nghị để giải quyết kiến nghị cử tri và phối hợp tương đối chặt chẽ để giải quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, phạm vi quản lý địa bàn và chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, 505/630 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các Sở, ngành giải quyết, trả lời và 125/630 kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 14 đang được giải quyết để báo cáo cấp có thẩm quyền, trả lời cử tri theo quy định.

Tuy nhiên, việc phân công cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết, trả lời một số ý kiến, kiến nghị cử tri chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành và thẩm quyền của địa phương giải quyết. Một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết kịp thời do đơn vị được giao giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri chưa làm hết trách nhiệm hoặc công tác phối hợp giữa các Sở, ngành với nhau và giữa các Sở, ngành với địa phương có thời điểm, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Đ/c Quế Thị Trâm Ngọc – Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên Đoàn giám sát đề nghị cần giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất của các Lâm trường để giao cho nhân dân sản xuất

Cá biệt có kiến nghị có tính chất cấp bách, khẩn cấp nhưng việc giải quyết còn kéo dài, nên cử tri kiến nghị lại nhiều lần. Chất lượng báo cáo, trả lời kết quả giải quyết một số kiến nghị cử tri chưa cao, nhiều nội dung còn chung chung, chưa trọng tâm vào vấn đề cử tri kiến nghị, chưa đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể để giải quyết kiến nghị cử tri. Một số Sở, ngành, địa phương mới chỉ quan tâm đến việc thông tin, trả lời kiến nghị cử tri qua báo cáo hoặc tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, chưa quan tâm “đeo bám” để đề ra các giải pháp giải quyết.

Mặc dù Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh quy định rất đầy đủ, cụ thể quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, tuy nhiên có một số nội dung chưa được thực hiện tốt, như: Việc xử lý, trả lời kiến nghị cử tri có khi chưa đúng tiến độ thời gian theo quy định; nhiều sở, ngành và UBND cấp huyện chưa thực hiện việc đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên Trang, Cổng thông tin điện tử của Sở, ngành và địa phương mình; một số sở, ngành chưa gửi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND cấp huyện để thông tin đến cử tri… Do đó, vẫn còn tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời nhiều lần, đã được giải quyết nhưng cử tri không nhận được kết quả trả lời, nên vẫn tiếp tục kiến nghị…

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Toàn làm rõ thêm về nội dung cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi đất của các Lâm trường để giao cho nhân dân sản xuất và chỉ đạo giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa người dân với các nông lâm trường; xử lý tồn đọng trong cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Đ/c Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, thời gian qua thành phố đã tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri. Hiện nay đang tồn đọng 2 nhóm kiến nghị gồm kiến nghị về các cơ chế chính sách chưa có và chưa rõ ràng; nhóm thứ 2 là kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng

Tập trung xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, thông qua giải quyết các kiến nghị của cử tri nhiều vấn đề bức xúc kéo dài đã được giải quyết; đồng thời thông qua giải quyết các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách…

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND; đồng thời rà soát những bất cập của Quyết định để có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định mới.

Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết các kiến nghị tồn đọng kéo dài. Quan tâm bố trí nguồn lực, đề xuất ban hành các cơ chế chính sách để giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, UBND tỉnh cần tăng cường phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý: Việc giải quyết kiến nghị phải có giải pháp và giải quyết chứ không phải giải trình; do việc giải quyết không thấu đáo nên phát sinh thêm các kiến nghị mới, dễ dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo… Các nội dung trả lời kiến nghị cử tri phải đúng quy định, rõ ràng, nhất là đối với các kiến nghị liên quan đến nguồn lực.

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phân tích về nguyên nhân số lượng ý kiến cử tri trong giai đoạn vừa qua lớn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát lại những kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết theo các nhóm vấn đề như nhóm vấn đề nguồn lực, nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách…. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, các nội dung trả lời kiến nghị phải dứt điểm, để tránh tình trạng cử tri hỏi đi hỏi lại nhiều lần; đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp huyện thì giao UBND các huyện giải quyết. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành quyết liệt hơn, bám việc hơn để giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đ/c Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, việc trả lời kiến nghị của cử tri không chỉ trả lời bằng văn bản là xong mà cần đeo bám kết quả giải quyết và chuyển kết quả giải quyết đến tận cử tri.

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND; chỉ đạo các ngành rà soát, đôn đốc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. UBND tỉnh rà soát lại các quy định của pháp luật để kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo tính hợp hiến. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết kiến nghị của cử tri; hoàn thiện quy trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri..

Theo nghean.gov.vn

Chia sẻ bài viết

submit to reddit
scroll to top